2018-11-21 Biosteg Nyland ARV

Vid Nyland ARV i Kramfors skall det befintliga biosteget som är en konventionell aktivslamprocess uppgraderas till en tvåstegs biosteg (MBBR) process för att klara den framtida belastningsökningen. De befintliga flockningsvolymerna och sedimenteringsbassängerna skall byggas om och anpassas för den nya processen. I entreprenaden ingår bland annat nya blåsmaskiner, luftarsystem, bärarmaterial, omrörare, instrumentluftkompressor och tillkommande instrumentering.

Entreprenaden är delad och Econet Vatten & Miljöteknik AB utför maskin, bygg och rörinstallationer.
Driftsättning kommer att ske under våren 2019.

Nyland ARV utsikt

2018-11-15 Renovering pumpstation Vellinge

Pumpstation SK01 i Velling och är i behov av renovering. Projektet drivs i samverkan där Econet Vatten och Miljöteknik har entreprenaden för maskin och processinstallationer. I projektet ingår provisorisk pumpning under entreprenadtiden, skruvpumpar med utökad kapacitet.

Projektet kommer att färdigställas under 2019.

Econet Waterhow 2

2018-11-01 Skruvpress Borgeby

Vid Borgeby ARV installeras en ny skruvpress för att modernisera den befintliga slamhanteringen. I entreprenaden igår demontage av den gamla centrifugen och montage av den nya skruvpressen. Övrig kringutrustning såsom slampumpar och polymerstation byts ut mot ny utrustning och lokalen rustas upp med nytt golv.

Lomma beach

2018-11-05 Sodaberedning Partille kommun

Partilles vattenverk pittoreskt placerat vid Kåsjön skall investera i en ny sodaberedning. En befintlig silo för kalk skall byggas om till en sodaberedare med ny utrustning samt en ny beredare. Den befintliga silon för soda skall modifieras och byggas om för en utökad kapacitet. Även den befintliga sodasilon förses med en ny beredare. I entreprenaden ingår även nya doseringpumpar samt el och styrinstallationer.

Projektet kommer att vara klart till sommaren 2019.

Partille sodaberedning

2018-06-05 NSVA Rensanläggning Lundåkraverket

Lundåkraverket ligger i södra Landskrona och är det näst största reningsverket inom NSVA. Det togs i drift 1962 och har byggts ut och moderniserats i flera etapper.

Entreprenaden omfattar bland annat byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv. I leveransen ingår leverans och installation av nytt rensgaller, skruvtransportör och travers för service och underhåll. Även provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingår i entreprenaden.

Projektet pågår och skall vara slutfört under hösten 2018.

NSVA Lundåkraverket