2017-03-19 Leverans av skruvpress till Strävliden ARV

Strävlidens avloppsreningsverk i Stenungsund har beställt en skruvpress av Econet Vatten & Miljöteknik för slamavvattning. I totalentreprenaden ingår även leverans av en torrslampump för transport av det avvattnade slammet till befintligt slamtorn.

Överskottslammet som ska avvattnas är huvudsakligen bioslam, med inslag av
kemslam. Slammet har en torrsubstans på ca 1% och kommer från anläggningen som drivs som ett BioP-verk. Den nya skruvpressen kommer att placeras bredvid den befintliga slamcentrifugen, som i framtiden kommer att användas som reservmaskin.

Försök med en testrigg från Alfa-Laval utfördes för att säkra prestandan på det aktuella slammet. Försöken med testriggen gav en högre torrhalt på slammet med lägre polymer- samt energiförbrukning jämfört med den befintliga centrifugen.

Entreprenaden är en totalentreprenad inklusive maskin, bygg, el och styrutrustning för en fullt färdig anläggning. Anläggningen kommer att vara i full drift under september.

testrigg slampress