2017-01-24 Om- och tillbyggnad av Österöds ARV i Strömstad

Econet Vatten och Miljöteknik har valts som maskinentreprenör för om- och tillbyggnaden av Österöds ARV. Reningsverket har redan idag kapacitetsproblem för såväl avloppsvatten- som slambehandlingen samtidigt som man står inför kommande nyanslutningar.

För att klarar nuvarande och framtida belastningar görs därför en omfattande utbyggnad av reningsverket som när det färdigbyggt skall kunna behandla avloppsvatten motsvarande 30 000 PE och upp till 1000 m3/h, varav 600 m3/h biologiskt.

Entreprenaden omfattar leverans, installation och driftsättning av rörsystem, ventiler, instrument och övrig maskinell utrustning till rens- och sandhantering, försedimentering, biologisk behandling, mellan- resp. slutsedimentering samt slambehandling och externslammottagning. Arbetena utförs i såväl befintliga som i nya byggnader och bassänger.

Econet Vatten och Miljöteknik ser fram emot ett spännande projekt tillsammans med Strömstad kommun, övriga entreprenörer samt övriga involverade. De inledande arbetena med den genomgripande ombyggnaden har inletts och allt beräknas vara färdigställt våren 2019.

Österods ARV