2017-06-01 Slamhantering Skene ARV

Econet Vatten & Miljöteknik har återigen fått uppdrag av Marks kommun att leverera utrustning till deras reningsverk i Skene.

Entreprenaden omfattar två stycken centrifuger från Noxon samt transportörer för att fördela slammet till 4 st slutna containers för enkel och smidig hantering av det avvattnade slammet. I entreprenaden ingår även slampumpning, polymerstation och rejekthantering.

Samtlig utrustning kommer placeras i en ny byggnad. Projektet startas omgående och kommer att vara klart till sommaren 2018. 

Skene slamhantering

2017-03-19 Leverans av skruvpress till Strävliden ARV

Strävlidens avloppsreningsverk i Stenungsund har beställt en skruvpress av Econet Vatten & Miljöteknik för slamavvattning. I totalentreprenaden ingår även leverans av en torrslampump för transport av det avvattnade slammet till befintligt slamtorn.

Överskottslammet som ska avvattnas är huvudsakligen bioslam, med inslag av
kemslam. Slammet har en torrsubstans på ca 1% och kommer från anläggningen som drivs som ett BioP-verk. Den nya skruvpressen kommer att placeras bredvid den befintliga slamcentrifugen, som i framtiden kommer att användas som reservmaskin.

Försök med en testrigg från Alfa-Laval utfördes för att säkra prestandan på det aktuella slammet. Försöken med testriggen gav en högre torrhalt på slammet med lägre polymer- samt energiförbrukning jämfört med den befintliga centrifugen.

Entreprenaden är en totalentreprenad inklusive maskin, bygg, el och styrutrustning för en fullt färdig anläggning. Anläggningen kommer att vara i full drift under september.

testrigg slampress

 

2017-01-24 Om- och tillbyggnad av Österöds ARV i Strömstad

Econet Vatten och Miljöteknik har valts som maskinentreprenör för om- och tillbyggnaden av Österöds ARV. Reningsverket har redan idag kapacitetsproblem för såväl avloppsvatten- som slambehandlingen samtidigt som man står inför kommande nyanslutningar.

För att klarar nuvarande och framtida belastningar görs därför en omfattande utbyggnad av reningsverket som när det färdigbyggt skall kunna behandla avloppsvatten motsvarande 30 000 PE och upp till 1000 m3/h, varav 600 m3/h biologiskt.

Entreprenaden omfattar leverans, installation och driftsättning av rörsystem, ventiler, instrument och övrig maskinell utrustning till rens- och sandhantering, försedimentering, biologisk behandling, mellan- resp. slutsedimentering samt slambehandling och externslammottagning. Arbetena utförs i såväl befintliga som i nya byggnader och bassänger.

Econet Vatten och Miljöteknik ser fram emot ett spännande projekt tillsammans med Strömstad kommun, övriga entreprenörer samt övriga involverade. De inledande arbetena med den genomgripande ombyggnaden har inletts och allt beräknas vara färdigställt våren 2019.

Österods ARV

 

2017-03-14 Rosendals pumpstation moderniseras

Econet Vatten & Miljöteknik har fått förtroendet av VA SYD att byta ut två av de sex avloppspumplinjer vid Rosendals pumpstation i Malmö. Projektet syftar till att säkerställa och förbättra driften av anläggningen när de gamla pumparna från 1961 byts ut. Varje pump dimensioneras för ett flöde av 1 100 l/s. Målet är en driftsäkrare, energisnålare och ur arbetsmiljösynpunkt bättre pumplösning.

Entreprenaden avser bl.a. demontage, anpassning till befintlig utrustning samt leverans, montage, installation och driftsättning av ny utrustning. Pumpstationen skall vara i drift och pumpa upp avloppsvatten till Sjölunda ARV under entreprenadtiden.

Rosendals pumpstation

 

2017-01-23 Luftarsystem Massabruk

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att byta ut hela luftarsystemet vid en anläggning för rening av avloppsvatten från ett massabruk. Det nya luftarsystemet är anpassat för att service och underhåll på membran skall kunna utföras under drift och är dimensionerat för ett luftflöde på totalt 31 500 Nm3/h.


Installation av luftarsystemet kommer att ske under våren 2017.

aeration