2016-05-09 Kväverening Klagshamns ARV

Econet Vatten & Miljöteknik AB skall tillsammans med VA SYD uppföra en anläggning för att behandla rejektvattnet från slamavvattningen med en sk anammoxprocess. Syftet med anläggningen är att effektivisera kvävereningen vid Klagshamns reningsverk i Malmö.

Entreprenaden är en totalentreprenad och samtliga delmoment för en komplett anläggning ingår. Bland annat ingår projektering, maskinutrustning, mark och byggnadsarbeten samt el och styrinstallationer.

Projektet kommer att vara klart under hösten 2016.

 Luftning Econet