2015-03-20 Econet åter på Ängholmens ARV i Tjörn

Tjörns kommun fortsätter sin stora utbyggnad av Ängholmens avloppsreningsverk med etapp 2 och har, liksom för driftsatt etapp 1, kontrakterat Econet Vatten och Miljöteknik som maskinentreprenör. Vi ser fram emot att återvända till Ängholmen och fortsätta det framgångsrika samarbetet!

Den tidigare utförda Etapp 1 omfattade ombyggnad av befintligt reningsverk (södra verket) för att klara en belastning motsvarande ca 12.000 pe. Etapp 2 innebär ytterligare ombyggnad av södra verket, bl.a. med en ny intagsdel, samt ett nytt kompletterande verk (norra verket ca 100m från det södra) omfattande teknikutrymmen och bassänger för biologisk behandling och slutsedimentering samt filtrering. Det utbyggda avloppsreningsverket kommer att kunna behandla en belastning motsvarande ca 30 000 pe.

Bakgrunden till om- och utbyggnaden är att befintligt verk, innan utförd etapp 1, tidvis nådde sin maxbelastning samtidigt som verket var relativt nedgånget. Det finns också ett par andra mindre verk vilka skulle kräva omfattande renoveringsinsatser men som nu avvecklas istället då avloppsvattnet kan ledas till det nya verket. Vidare finns ett antal befintliga fastigheter och industrier samt planerade exploateringsområden som nu kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Econets åtagande omfattar i korta ordalag leverans och installation av maskinell utrustning såsom pumpar, blåsmaskiner, luftningssystem, slamsilo, bärare, utrustning för hantering och dosering av kemikalier, skivfilter samt instrumentering. Givetvis ingår även erforderliga rörsystem med tillhörande ventiler etc.

Entreprenaden påbörjas under de närmsta veckorna beräknas vara färdigställt under våren 2017.