2015-11-13 Sedimentering och slamhantering

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att leverera en anläggning för separering av fiber från fiberförande avlopp från en pappers och massatillverkare. I leveransen ingår samtlig maskinutrustning inklusive montage och bassängväggar samt tak till sedimenteringsbassängen.

Den avskilda fibern kommer att avvattnas med en silbandspress från Dewaco i Finland.  

Projektet är i projekteringsfas nu och kommer att slutföras under tidig vår 2016.

 Sed silbandspresss skogsindustri

 

2015-11-13 Fastnat med fingrarna i syltburken?

Econet Vatten & Miljöteknik har uppfört en kompakt reningsanläggning för avskiljning av bär och syltrester från produktion av sylt.

Anläggningen är inrymd i en 20 ft container och levererades prefabricerad för en snabb uppstart på anläggningen.

Utrustningen är mycket flexibel och anpassad redan vid projekteringen för att hantera blåbärssylt, lingonsylt, hjortronsylt och till och med drottningsylt som är känd för att vara mycket svårhanterlig.

 Sylt

 

2015-08-02 Tomelilla bygger ut och moderniserar

Det ursprungliga reningsverket uppfördes på nuvarande plats redan på 1930-talet och än idag utnyttjas en av de första anläggningsdelarna, nuvarande regnvädersbassängen, som då fungerade som en sedimenteringsbassäng. Sedan har reningsverket byggts ut i ett flertal etapper med mindre processmodifieringar och moderniseringar under årens lopp.

För att modernisera och uppnå en högre behandlingskapacitet har Tomelilla kommun beslutat att bygga om och till Rosendals avloppsreningsverk. Större delen av befintlig maskinell utrustning ersätts och befintliga byggnader och bassänger renoveras.

Som underentreprenörer till AF Bygg Syd har Econet Vatten och Miljöteknik tillsammans med Purenova totalansvaret för processutformning, uppstart och intrimning samt maskinella installationer. Användningen av befintliga volymer optimeras samtidigt som en ny biovolym samt nytt kemsteg anläggs. Även sambehandlingen ses över och byggs om till viss del. Stor vikt har lagts vid att hitta en flexibel och driftsäker lösning med låga driftskostnader.

Leveransen omfattar bl.a. nya galler och ny renshantering, nya kedjeskrapor i befintliga sedimenteringar, omrörare och pumpar i nya och befintliga volymer, luckor och ventiler för reglering av flödet samt instrumentering för analys, flöde, nivå och tryck.

När ombyggnaden står klar, vid årsskiftet 2016/2017, kommer verket klara en PE-belastning motsvarande ca 16 500 PE. Avloppsvattnet kommer då att behandlas mekaniskt, biologiskt (BOD- och kvävereduktion samt BIO-P i befintliga och nya volymer) samt kemisk vid behov (i ny slutsedimentering). Vidare kommer det vara en avsevärt trevligare arbetsmiljö med renoverade lokaler och förbättrad ventilation. Även el- och automationsinstallationer byts och kompletteras. Vent och VS utförs av Bravida och el- och automation av Elektro-Emanuel, båda som UE till AF Bygg.

Projektering har pågått under våren och etablering sker i augusti då de nya anläggningsdelarna påbörjas. 

Tomelilla sedimentering

 

2015-11-13 Konsultuppdrag Nya Zeeland

Econet Vatten & Miljöteknik har fått ett konsultuppdrag att göra en processutvärdering och arbeta fram en åtgärdsplan för att öka stabilteten och prestandan på den biologiska reningen vid ett massabruk på Nya Zeeland.

 NZ Konsultation process

 

2015-04-30 Torsås rustar för kommande utsläppskrav

Econet Vatten och Miljöteknik har som totalentreprenör fått uppdraget att bygga om reningsverket i Bergkvara för att möta kommande utsläppskrav avseende kväve och fosfor. Reningsverket tar emot avloppsvatten från Bergkvara, Torsås och Djursvik, årligen behandlas ca 800 000 m3 avloppsvatten genom mekanisk, biologisk och kemisk rening i en traditionell aktivslamprocess.

Vid anläggningsutformning och processdimensionering, vilket är gjort i samarbete med Purenova, har stor vikt lagts vid att hitta en kostnadseffektiv lösning med låga driftskostnader som dessutom är möjlig att utföra med verket i drift. Befintliga bassänger omdisponeras och en ny volym byggs för att säkerställa en stabil biologisk kväve- och fosforavskiljning, möjlighet till kemfällning finns också för att säkerställa utsläppskraven.

Entreprenaden omfattar leverans och installation av ny maskinell utrustning såsom pumpar, omrörare, blåsmaskiner, luftningssystem och instrumentering samt rör och armaturer. Bygg- och markarbetena omfattar, utöver ny bassängvolym, ombyggnad av delar av befintliga byggnader och bassänger samt om- och nyanläggning av markförlagda ledningar. Vidare installeras nytt reservkraftaggregat samt utförs erforderlig elinstallation och automation för det ombyggda verket. Uppstart, intrimning och utbildning ingår också i uppdraget.

Projektering är påbörjad och etablering är planerad till hösten 2015, ungefär ett år senare beräknas anläggningen vara driftsatt.

Bergkvara 2