2012-11-18 Slut på översvämningar i staffanstorp

Econet Vatten & Miljöteknik AB har fått i uppdrag av PEAB att leverera maskinutrustning till Gullåkra dagvattenpumpstation i Staffanstorps kommun.

Dagvattenpumpstationen är en nybyggnation som skall minimera risken för översvämningar i Staffanstorps dagvattensystem vilket har varit ett problem i kommunen under de senaste åren.

Projektet påbörjades i oktober 2012 och skall avslutas efter sommaren 2013.

2012-10-14 Econet säkerställer en torr sommar i Borgholm

Econet har fått i uppdrag av Borgholm Energi AB att leverera och installera en ny centrifug med kringutrustning på Borgholms avloppsreningsverk. I leveransen ingår en komplett installerad anläggning med maskinutrustning, rör samt el och styrsystem. Anläggningen skall tas i drift redan under december 2012 vilket är en mycket snäv tidplan från beställningen den 28 september.

Projektet kommer att ge Borgholms kommun bättre tillgänglighet och driftsekonomi samt högre torrhalter i slammet än från den befintliga utrustningen.

Vi ser fram emot ett torrt 2013 i Borgholm!

Econet renar vatten i borgholm

2012-08-27 Econet och SCA gör energieffektiva lösningar

SCA Östrand bedriver ett kontinuerligt arbete för att minska miljö- och energipåverkan från sin produktion. SCA Östrand ligger i framkant av detta arbete och har ett certifierat energiledningssystem samt medverkar i programmet ”Improving Energy Efficiency in the Energy intensive Industries (PFE)”För att minska energiförbrukningen vid den biologiska reningen har SCA Östrand beslutat att modifiera luftarsystemet.

Econet Vatten & Miljöteknik har fått förtroendet att utföra processdimensionering samt leverans och installation av maskinutrustningen i projektet.

Projektet kommer att utföras under hösten 2012. 

SCA energieffektiva luftarsystem

 

2012-08-27 Econet flyttar till Malmö 

Econet Vatten & Miljöteknik flyttar till nya lokaler i malmö.
Ni kan nu hitta oss på Sallerupsvägen 92, mer info på: hitta till oss.

Kontor Econet

 

2012-06-07 Econet bidrar till bättre badvatten i Ängelholm

Ängelholms kommun, en pärla i nordvästra Skåne, har beslutat att uppgradera sitt avloppsreningsverk genom en modernisering av sandfånget. Econet Vatten & Miljöteknik har skrivit ett kontrakt med Ängelholm för en totalleverans bestående av mekaniska installationer, bygg, el och styrinstallationer baserat på det eminenta förfrågningsunderlaget från Erik Ander, ERAN miljökonsult AB. I huvudsak ingår nytt skrapverk, slampumpning, blåsmaskin och luftarsystem i anläggningen.

Anläggningen kommer att levereras och installeras under hösten med uppstart under våren 2013.

Ängelholm sandfång Econet Vatten och Miljöteknik

 

2012-03-01 Slamhantering Rävlanda ARV

Avloppsvattnet från Rävlandas och Hindås samhälle leds till Rävlanda avloppsreningsverk. Kring år 2000 byggdes slambehandlingen om och kompletterades med slamdräneringsbäddar. De öppna slamdräneringsbäddarna har inte fungerat optimalt vilket har medfört stora kostnader för kvittblivning av slammet.  

Härryda kommun har nu beslutat att investera i en komplett ny slamhantering. Econet Vatten & Miljöteknik har vunnit ordern för en totalleverans av slamhanteringsutrustningen. I leveransen ingår föravvattning och slampress för att öka torrhalten till minst 18%TS på slammet. Polymerdosering, slampumpning ut till slamdräneringsbäddarna, komplett rörsystem, fältinstrument och elskåp ingår i leveransen.

Ravlanda slam

 

2012-02-09 Leverans av bärarmaterial

Lantmännen Reppe är verksam inom stärkelseindustrin och bolaget är en ledande på den nordiska marknaden. Bolaget utvinner och förädlar vete till produkter som glukossirap, dextroslösning, glutenmjöl, stärkelse, kli och groddar, främst till livsmedelsindustrin.

Lantmännen Reppe i Växjö investerar nu i en biorening för att rena avloppsvattnet i egen regi för att minska belastningen på det kommunala reningsverket. ECONET Vatten & Miljöteknik levererar bärarmaterial till den biologiska MBBR processen. I leveransen ingår även fyllning av reaktorerna vid uppstart av anläggningen.

ECONET Vatten & Miljöteknik har många års erfarenhet av att dimensionera biologiska reningsanläggningar och MBBR system inklusive luftarsystem, galler och val av bärarmaterial.

Bärarmaterial