2019-08-14 Montagestart SCA Munksund

Nu är det bara några veckor kvar tills montagearbetet vid SCA Munksund i Piteå börjar för utbyggnaden av deras nya luftningsbassäng. Under hösten kommer Econet Vatten & Miljöteknik att leverera bassängväggar, luftarsystem, rörsystem och instrumentering till den nya luftningsbassängen. Luftningsbassängen kommer att utföras som en selektor aktivslamprocess som vid behov i framtiden kan modifieras till en BAS process (Biofilm Aktiv Slam). Den totala biovolymen kommer vara 23 000 m3 med ett vätskedjup av 12 meter. I entreprenaden ingår även leverans och montage av blåsmaskiner samt en avgasningstank för att optimera inkommande flöde till den efterföljande befintliga eftersedimenteringen.

Montagearbetena kommer att vara slutförda under våren 2020 sedan är det uppstart och intrimning av den biologiska reningen fram till efter sommaren då anläggningen skall vara i full drift.

SCA Munksund

2019-03-27 VIVAB Flotation och biologi

Econet Vatten och Miljöteknik har fått i uppdrag av Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) att bygga om flotationsanläggningen och biobassängerna vid Smedjeholmens ARV. I projektet ingår förutom maskin och processinstallationer även ombyggnad av ventilation och värmesystem samt el och styrinstallationer. Även en del kompletterande byggnadsarbeten skall utföras i entrprenaden.

Smedjeholmen

2019-06-14 Kyltorn Pappersbruk

Avloppsvatten från pappers och massbruk är normalt varma och kräver en kylning för att den efterföljande biologiska reningen skall fungera på ett optimalt sätt. Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att levera, montera och på plats installera två stycken nya kyltorn som skall monteras under våren 2020 för att vara i drift när temperaturen stiger före sommaren. Kyltornen är specialanpassade med extra tvättsystem och speciallösningar anpassade speciellt för avloppsvatten från pappers och massaindustri. Respektive kyltorn är dimensionerat för att sänka temperaturen på avloppsvattnet från 47C ner till 34C vid ett flöde av 525 m3/h. 

Pappersbruk

2019-03-11 Nya blåsmaskiner Ekeby Reningsverk

Econet Vatten & Miljöteknik skall demontera de två befintliga blåsmaskinerna (bild nedan) och byta ut de mot nya blåsmaskiner. De nya blåsmaskiner har en kapacitet på 7 500 Nm3/h/st och är utrustade med magnetlager för att minimera servicebehovet. 

Entreprenaden är en totalentreprenad och de nya blåsmaskinerna skall monteras efter sommaren 2019. 

 

Eskilstuna blåsmaskiner

2019-05-06 Tjörns kommun Luktreducering Ängholmen ARV

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att installera utrustning för luktreducering av avluften från avloppreningsverket och slamsilon vid Ängholmens ARV. Den befintliga utrustningen skall demonteras och ny utrustning som både använder UV samt Ozon för reduktion av lukter skall installeras. För en ytterligare polering och reduktion av lukter kommer även ett kolfilter att placeras för att optimera luktreduktionen.

Driftsättning kommer att ske under hösten 2019.

 

Tjörn luktreducering

2019-01-17 Ronneby Miljö & Teknik AB

 Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag av Ronneby Miljö & Teknik AB att bygga om inloppspumpstation, rens- och sandhantering, externslammotagning vid Rustorp ARV.

Entreprenaden är en totalentreprenad och kommer bland annat att omfatta byte av befintliga snäckpumpar, rensgaller, rens- och tvättpress, sandavvattnare och sandskruv. Dessutom skall el och styrinstalltioner samt ventilation moderniseras i anläggningen för att ge en bättre arbetsmiljö

 

Ronneby miljöteknik

2019-04-01 Eksjö Energi - Slamavvattning Eksjö ARV

Econet Vatten & Miljöteknik har demonterat den befintliga centrifugen och montera en ny centrifug vid Eksjö ARV. Projektet var en totalentreprenad och i entreprenaden ingick även installation av ny el och styrutrustning till en nyckefärdig anläggning. Projektet hade en mycket snäv tidplan och kontrakterades den 18 december 2018 och avslutades med en godkänd slutbesiktig den 1 April 2019.

Eksjö centrifug