2018-11-21 Biosteg Nyland ARV

Vid Nyland ARV i Kramfors skall det befintliga biosteget som är en konventionell aktivslamprocess uppgraderas till en tvåstegs biosteg (MBBR) process för att klara den framtida belastningsökningen. De befintliga flockningsvolymerna och sedimenteringsbassängerna skall byggas om och anpassas för den nya processen. I entreprenaden ingår bland annat nya blåsmaskiner, luftarsystem, bärarmaterial, omrörare, instrumentluftkompressor och tillkommande instrumentering.

Entreprenaden är delad och Econet Vatten & Miljöteknik AB utför maskin, bygg och rörinstallationer.
Driftsättning kommer att ske under våren 2019.

Nyland ARV utsikt

2018-11-01 Skruvpress Borgeby

Vid Borgeby ARV installeras en ny skruvpress för att modernisera den befintliga slamhanteringen. I entreprenaden igår demontage av den gamla centrifugen och montage av den nya skruvpressen. Övrig kringutrustning såsom slampumpar och polymerstation byts ut mot ny utrustning och lokalen rustas upp med nytt golv.

Lomma beach

2018-03-20 Nya omrörare rötkammare

Econet Vatten & Miljöteknik har fått en beställning av VA-Syd för renovering och ombyggnation av de befintliga rötkammarna på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
Entreprenaden omfattar leverans och montage av bafflar, omrörare samt skumbrytare med tillhörande utrustning inklusive el installationer.

Projektet har startat och kommer avslutas 2018.

Sjölunda RK ritning web

2018-06-05 NSVA Rensanläggning Lundåkraverket

Lundåkraverket ligger i södra Landskrona och är det näst största reningsverket inom NSVA. Det togs i drift 1962 och har byggts ut och moderniserats i flera etapper.

Entreprenaden omfattar bland annat byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv. I leveransen ingår leverans och installation av nytt rensgaller, skruvtransportör och travers för service och underhåll. Även provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingår i entreprenaden.

Projektet pågår och skall vara slutfört under hösten 2018.

NSVA Lundåkraverket

2018-03-14 Luftarsystem Pappers & Massabruk

Econet Vatten & Miljöteknik har sålt ett nytt komplett luftarsystem för luftning av aktivslam vid ett Pappers och massabruk. Det befiliga luftarsystemet kommer att demonteras och ett nytt underhållsfritt fast grovblåsigt luftarsystem kommer monteras i botten på bassängen. Leveransen är en totalentreprenad där luftarsystemet är dimensionerat för ett luftföde av 36 600 Nm3/h.

Projektet har startat och kommer avslutas före sommaren.

SCA Grovblås web2

2018-06-05 Sydvatten råvattenpump Vombverket

Vombverket togs i drift 1948 och producerar vatten till Burlöv, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge och delar av Lund och Eslöv.

Här produceras dricksvatten genom infiltration ner genom markens olika sand- och gruslager och så småningom bildar grundvatten. Via två intagsledningar tar Vombverket in cirka 900 liter vatten per sekund från Vombsjön.

Projektet som Econet skall utföra är en totalentreprenad för utbyte av pump i intagsstationen vid Vombverket.
Entreprenaden innefattar demontering av befintlig pump och motor samt rör och kringutrustning.
Ny råvattenpump med motor samt rör och kringutrustning som skall installeras dimensioneras för 1 000 l/s..

Projektet pågår och skall vara slutfört under hösten 2018.

Vomb