2017-11-12 Källby ARV

Befintliga blåsmaskiner i Källbys avloppsreningsverk är gamla och behöver bytas ut för att säkerställa och
energieffektivisera driften. Blåsmaskinerna försörjer aktivslamprocessen med luft.

Totalentreprenaden avser leverans och installation av två nya turboblåsmaskiner.
Även luftflödesmätare skall levereras och installeras.
Arbetet avser demontage av befintlig utrustning, anpassning av befintlig utrustning
samt leverans, montage, installation och driftsättning av ny utrustning.

Projektet har startat och kommer avslutas under 2018.

Kallby arv 2

2017-11-11 Superföretag 2017

Econet Vatten & Miljöteknik har utsetts till ett Superföretag!!

Vi har kvalat in på Veckans Affärers lista över Superföretag. För att komma med i rankingen och kvala in som ett av Veckans Affärers Superföretag krävs att bolaget fyra år i rad klarar högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital.

Se mer info och andra företag på listan här.

VA Superforetag 2017 nyhet

2017-03-19 Leverans av skruvpress till Strävliden ARV

Strävlidens avloppsreningsverk i Stenungsund har beställt en skruvpress av Econet Vatten & Miljöteknik för slamavvattning. I totalentreprenaden ingår även leverans av en torrslampump för transport av det avvattnade slammet till befintligt slamtorn.

Överskottslammet som ska avvattnas är huvudsakligen bioslam, med inslag av
kemslam. Slammet har en torrsubstans på ca 1% och kommer från anläggningen som drivs som ett BioP-verk. Den nya skruvpressen kommer att placeras bredvid den befintliga slamcentrifugen, som i framtiden kommer att användas som reservmaskin.

Försök med en testrigg från Alfa-Laval utfördes för att säkra prestandan på det aktuella slammet. Försöken med testriggen gav en högre torrhalt på slammet med lägre polymer- samt energiförbrukning jämfört med den befintliga centrifugen.

Entreprenaden är en totalentreprenad inklusive maskin, bygg, el och styrutrustning för en fullt färdig anläggning. Anläggningen kommer att vara i full drift under september.

testrigg slampress

 

2017-11-06 Tranemo ARV

Tranemos avloppsreningsverk byggs om med en ny mottagningsstation för septikslam, ett system för utlastning
av behandlat slam samt ett system för hantering av rejektvatten från slamavvattning och från slamförtjockning.

Econet levererar maskinutrutning i en delad entreprenad.

Projektet har startar och kommer att avlutas under 2018.

Tranemo kyrka

2017-03-14 Rosendals pumpstation moderniseras

Econet Vatten & Miljöteknik har fått förtroendet av VA SYD att byta ut två av de sex avloppspumplinjer vid Rosendals pumpstation i Malmö. Projektet syftar till att säkerställa och förbättra driften av anläggningen när de gamla pumparna från 1961 byts ut. Varje pump dimensioneras för ett flöde av 1 100 l/s. Målet är en driftsäkrare, energisnålare och ur arbetsmiljösynpunkt bättre pumplösning.

Entreprenaden avser bl.a. demontage, anpassning till befintlig utrustning samt leverans, montage, installation och driftsättning av ny utrustning. Pumpstationen skall vara i drift och pumpa upp avloppsvatten till Sjölunda ARV under entreprenadtiden.

Rosendals pumpstation

 

2017-09-25 Utbyte luftningssystem Getterörverket

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) har beslutat att modernisera och renovera luftfartssystemet på Getteröverket.

De befintliga blåsmaskinerna skall byta ut mot nya energieffektiva blåsmaskiner samt luftarmembranen i den biologiska reningen samt rejektvattenutjämningen skall bytas ut. I entreprenaden ingår även leverans av omrörare för att öka flexibiliteten för kvävereningen med en utökad anox volym vid behov.

Projektet skall vara klart till hösten 2018.

Varberg luftning

2017-01-24 Om- och tillbyggnad av Österöds ARV i Strömstad

Econet Vatten och Miljöteknik har valts som maskinentreprenör för om- och tillbyggnaden av Österöds ARV. Reningsverket har redan idag kapacitetsproblem för såväl avloppsvatten- som slambehandlingen samtidigt som man står inför kommande nyanslutningar.

För att klarar nuvarande och framtida belastningar görs därför en omfattande utbyggnad av reningsverket som när det färdigbyggt skall kunna behandla avloppsvatten motsvarande 30 000 PE och upp till 1000 m3/h, varav 600 m3/h biologiskt.

Entreprenaden omfattar leverans, installation och driftsättning av rörsystem, ventiler, instrument och övrig maskinell utrustning till rens- och sandhantering, försedimentering, biologisk behandling, mellan- resp. slutsedimentering samt slambehandling och externslammottagning. Arbetena utförs i såväl befintliga som i nya byggnader och bassänger.

Econet Vatten och Miljöteknik ser fram emot ett spännande projekt tillsammans med Strömstad kommun, övriga entreprenörer samt övriga involverade. De inledande arbetena med den genomgripande ombyggnaden har inletts och allt beräknas vara färdigställt våren 2019.

Österods ARV

 

2017-08-31 Ombyggnad av Älvsereds ARV

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) har beslutat att modernisera och bygga ut Älvsersed ARV. Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att leverera maskin och el/styr-utrustning för entreprenaden.

I projektet ingår renovering av befintlig pumpstation, nya intagsgaller och renspress, ombyggd luftningsbassäng, byte av skrapa i sedimenteringsbassäng samt nytt efterföljande polersteg med trumfilter.

Projektet startar omgående och planeras vara klart till våren 2018.

Älvsered ARV

2017-01-23 Luftarsystem Massabruk

Econet Vatten & Miljöteknik har fått i uppdrag att byta ut hela luftarsystemet vid en anläggning för rening av avloppsvatten från ett massabruk. Det nya luftarsystemet är anpassat för att service och underhåll på membran skall kunna utföras under drift och är dimensionerat för ett luftflöde på totalt 31 500 Nm3/h.


Installation av luftarsystemet kommer att ske under våren 2017.

aeration

2017-06-01 Slamhantering Skene ARV

Econet Vatten & Miljöteknik har återigen fått uppdrag av Marks kommun att leverera utrustning till deras reningsverk i Skene.

Entreprenaden omfattar två stycken centrifuger från Noxon samt transportörer för att fördela slammet till 4 st slutna containers för enkel och smidig hantering av det avvattnade slammet. I entreprenaden ingår även slampumpning, polymerstation och rejekthantering.

Samtlig utrustning kommer placeras i en ny byggnad. Projektet startas omgående och kommer att vara klart till sommaren 2018. 

Skene slamhantering